จำนวนนักเรียนรายโรงจำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565
จำนวนนักเรียนทั้งหมด  11,821 คน | ชาย 6,020 คน | หญิง 5,801 คน

ขนาดเล็ก (นร. 0 - 120 คน) | ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน)
ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1,500 คน) | ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. มากกว่า 1,500 คน)

โรงเรียนขนาดเล็ก | (จำนวนนักเรียน 0 - 120 คน)
ลำดับโรงเรียนจำนวนนักเรียน/คน
  1   บ้านละหาร21
  2   ชุมชนบ้านแป้น47
  3   บ้านกาหงษ์50
  4   บ้านละอาร์56
  5   บ้านแซะโมะ56
  6   ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)56
  7   บ้านอุแตบือราแง67
  8   บ้านวังไชย68
  9   บ้านจ่ากอง71
  10   วัดโบกขรณี73
  11   วัดโชติรส81
  12   บ้านทุ่งเค็จ83
  13   บ้านชะเมาสามต้น87
  14   บ้านบาโงยือแบ็ง88
  15   บ้านท่าช้าง99
  16   บ้านปากู(มีนาประชาคาร)106
  17   วัดสารวัน107
  18   บ้านตะโละดารามัน110
  19   บ้านมะกอ111
  20   บ้านปายอ116
  21   บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)116
  22   บ้านลานช้าง118
  23   บ้านพอเหมาะ118

โรงเรียนขนาดกลาง | (จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน)
ลำดับโรงเรียนจำนวนนักเรียน/คน
  1  บ้านบาโงมูลง123
  2  บ้านละเวง123
  3  บ้านบีติง126
  4  บ้านปล่องหอย129
  5  บ้านมะแนดาแล129
  6  บ้านตะโละแมะนา131
  7  บ้านทุ่งกินนร135
  8  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส135
  9  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว136
  10  บ้านบาเลาะ143
  11  ชุมชนบ้านมะนังดาลำ143
  12  บ้านรังมดแดง144
  13  บ้านกระจูด153
  14  บ้านบาโงยือริง155
  15  บ้านบือแต170
  16  บ้านป่าไหม้171
  17  บ้านกะลาพอ172
  18  บ้านแลแวะ173
  19  บ้านโคกนิบง175
  20  บ้านเขาดิน178
  21  บ้านป่าทุ่ง186
  22  บ้านมะนังยง189
  23  บ้านบือจะ190
  24  บ้านปลักแตน192
  25  บ้านบน195
  26  บ้านวังกะพ้อ (เพียรอนุสรณ์)197
  27  บ้านโต๊ะชูด208
  28  บ้านตะบิ้ง213
  29  บ้านกะรุบี214
  30  บ้านบือเระ224
  31  บ้านพิเทน(วันครู 2502)233
  32  บ้านตือเบาะ257
  33  บ้านโลทู264
  34  บ้านน้ำดำ303
  35  ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)317
  36  บ้านจะเฆ่324
  37  ชุมชนบ้านบางเก่า330
  38  บ้านสือดัง358
  39  ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113371
  40  บ้านช่องแมว387
  41  บ้านเจาะกือแย406
  42  บ้านโตะบาลา444
  43  บ้านตะโละไกรทอง476
  44  บ้านป่าม่วง494

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ | (จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน)
ลำดับโรงเรียนจำนวนนักเรียน/คน